Duidelijke instructie die wordt afgestemd op jouw wensen!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bekijk hieronder onze algemene voorwaarden. Heeft u nog vragen? U kunt tijdens openingstijden bellen met Verkeersschool Andre op telefoonnummer 06-51194625 en buiten werktijd een email sturen naar info@verkeersschoolandre.nl, dan bellen wij u de eerstvolgende werkdag terug.

ARTIKEL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door Verkeersschool Andre gevestigd te Almere, Parkwijklaan 24.

1.2 Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van “Verkeersschool Andre”.

ARTIKEL 2 INSTRUCTIE

2.1 “Verkeersschool Andre” zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door een instructeur die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

2.2 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij- en lesinstructie, tenzij: “Verkeersschool Andre” of leerling hiervan wenst af te wijken. Indien zodanige onvoorziene omstandigheid zich voordoet, is “Verkeersschool Andre” niet verplicht het lesgeld aan de leerling te restitueren.

2.4 Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij “Verkeersschool Andre” of leerling hiervan wenst af te wijken.

2.5 De leerling dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

ARTIKEL 3 LESAFSPRAAK

4.1 De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. Door “Verkeersschool Andre” wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen op het ophaaladres of zo dicht mogelijk daarbij (i.v.m. parkeerproblemen). De rijinstructeur zal, indien mogelijk, aanbellen of telefonisch contact zoeken. Indien hij/zij niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is hij gehouden het volledige lesgeld aan “Verkeersschool Andre” te voldoen.

ARTIKEL 5 ANNULERING DOOR LEERLING

5.1 Leerling kan kosteloos alle losse lessen (ook rijtest), die ook deel kan zijn van een complete opleiding, tenminste 48 uur voor de afspraak annuleren op openingstijden van de rijschool. Pakketten of termijnen worden vooruit betaald. Er is geen restitutie op hele pakketten of onderdelen mogelijk. De pakketten zijn na afname 1 jaar geldig en niet overdraagbaar.

Uitzondering voorwaarden annulering:

5.2 In geval van overlijden van een familielid (1e graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de rijlesdag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.

Wijze van afzegging:

5.4 Afzegging dient minimaal 48 uur voor de afgesproken lesafspraak tijdens de openingstijden van de verkeerschool te gebeuren, via mail of telefonisch bij de rijinstructeur.

Zaterdagen na 16:00 , zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Mocht de afzegging niet volgens ons regelement  gaan dient de leerling de les(sen) en/of examen te betalen.

ARTIKEL 6 BEËINDIGEN INSTRUCTIE

6.1 “Verkeersschool Andre “ kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en /of diens gedragingen, waardoor er niet van “Verkeersschool Andre” kan worden verlangd dat de lesinstructie wordt voortgezet. Dit is ter beoordeling van de instructeur.

6.2 “Verkeersschool Andre” is niet gehouden lesinstructie te geven wanneer het de instructeurblijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur of derden of kan deelnemen aan de cursus. Dit is ter beoordeling van de instructeur. In de gevallen 6.1 en 6.2 is “Verkeersschool Andre” niet gehouden het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de leerling te restitueren.

6.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar en er is ook geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

6.4 De rijles wordt wegens slechte weersomstandigheden afgelast. In gevallen 6.3 en 6.4 zal “Verkeersschool Andre“ ervoor zorgdragen dat de rijles weer ingehaald kan worden en zal de afgelaste rijles niet in rekening brengen.

ARTIKEL 7 AANVRAAG EXAMEN

7.1 “Verkeersschool Andre” zal binnen twee weken nadat de overeenstemming is bereikt en aan alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen of medewerking daaraan verlenen.

7.2 Indien het examen geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de leerling omdat hij verzuimd heeft zijn vakantie bij aanvraag op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

ARTIKEL 8 ANNULERING EXAMENS

Een rijexamen kan worden geannuleerd in de volgende gevallen:

8.1 in geval van overlijden van een familielid (tot en met de 2e graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.

8.2 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor er van leerling niet kan worden verwacht dat hij het examen kan afleggen. Dit is ter beoordeling aan de examinator en of instructeur.

Bij 8.1 en 8.2 zal “Verkeersschool Andre” ervoor zorgdragen, dat de leerling weer deel kan nemen aan een examen.

8.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar of er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

8.4 Het lesvoertuig wordt door examinator afgekeurd en er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

In geval van 8.3 en 8.4 zal “Verkeersschool Andre“ de extra examenkosten dragen en ervoor zorgdragen, dat er een nieuw examen wordt aangevraagd.

ARTIKEL 9 WEIGERING EXAMENS

9.1 “Verkeersschool Andre” is niet gehouden de leerling het examen te laten afnemen wanneer het de instructeur en of examinator blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur  of derden of een theorie-examen te doen afleggen. Dit is ter beoordeling van de instructeur  en of examinator.

ARTIKEL 10 BETALING

10.1 Betaling dient te geschieden voor de vervaldatum vermeld op de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verder is “Verkeersschool Andre“ gerechtigd om haar tarieven aan te passen in verband met marktwerking. Reeds overeengekomen afspraken worden door “Verkeersschool Andre” nagekomen, de tariefwijziging kan wel invloed hebben op deelbetalingen.

10.2 “Verkeersschool Andre” is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn (5 dagen) door hem is ontvangen, de betaling als verzuim te beschouwen en aan de opdrachtgever een rente ad. 1 % per maand, berekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

10.3 “Verkeersschool Andre” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 40,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

10.4 Uit het enkele feit dat “Verkeersschool Andre” zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

ARTIKEL 11 VRIJWARING

11.1 “Verkeersschool Andre” verplicht zich om een verzekering af te sluiten, waarbij de leerling is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van een aanrijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen als het doen van rijexamen. Kleding en helmen worden niet vergoed.

11.2 Geen dekking, volgend uit art. 11.1, wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

“Verkeersschool Andre” beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het bedrag, dat haar verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan hem en/of haar, derden zal uitkeren.

11.3 “Verkeersschool Andre” kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door leerling vanwege het niet doorgaan van rijlessen en of examens, buiten rijles- en examenkosten.

ARTIKEL 12 RIJBEVOEGDHEID LEERLING

12.1 Indien “Verkeersschool Andre” door de leerling geen kennis wordt gegeven en/of uit andere hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de leerling verboden is een motorrijtuig te besturen, en “Verkeersschool Andre” aan de leerling toch rijles geeft, dan vrijwaart de leerling “Verkeersschool Andre” volledig voor alle gevolgen daarvan en zal de leerling aan “Verkeersschool Andre” haar eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor “Verkeersschool Andre” en/of de instructeur daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek van “Verkeersschool Andre” te vergoeden. Indien “Verkeersschool Andre” ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling “Verkeersschool Andre” volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan “Verkeersschool Andre” opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.

E-mailen
Bellen
Map